Logo do druku

Tutaj możesz zamówić sklep, lub zadać pytanie naszym specjalistom.

Tutaj możesz zamówić stronę lub zadać pytanie naszym specjalistom.

Tutaj możesz możesz złożyć zamówienie na pozycjonowanie Twojej strony www lub zadać pytanie.

Tutaj możesz możesz złożyć zamówienie na kampanię AdWords lub zadać pytanie.

Chcesz przeprowadzić kampanię z wykorzystaniem kuponu? Podaj nam swoje dane a my skontaktujemy się z Tobą.

Tutaj możesz zamówić dowolną ilość pakietów reseller.

Wybierz które ze statystyk chcesz zamówić.

Tutaj możesz możesz złożyć zamówienie na statystyki Stat24 lub konfigurację Google Analytics. Wybierz który rodzaj statysty Cię interesuje.

Dla wszystkich, którzy wykupili jeden z serwerów 4HOSTING oferujemy darmową konfigurację parapetrów statystyk Google Analytics.

Wybierz Formularz z Listy

Wybrałeś pakietów o łącznej wartości

Potrzebujesz sklepu ale nie wiesz jakiego? Nasi specjaliści są tu od tego aby Ci pomoc. Wystarczy, że podasz podstawowe dane a skontaktujemy się z Tobą w celu wyboru najlepszej opcji dla Ciebie.

Potrzebujesz strony www ale nie wiesz jakiej? Nasi specjaliści są tu od tego aby Ci pomoc. Wystarczy, że podasz podstawowe dane a my skontaktujemy się z Tobą w celu wyboru najlepszej opcji dla Ciebie.

Nie musisz wiedzieć o co chodzi w pozycjonowaniu. Nasi specjaliści są tu od tego aby Ci pomoc. Wystarczy, że podasz podstawowe dane kontaktowe a nasi konsultanci SEO zajmą się Tobą.

Nie musisz wiedzieć o co chodzi w linkach sponsorowanych. Nasi specjaliści są tu od tego aby Ci pomoc. Wystarczy, że podasz podstawowe dane kontaktowe a nasi konsultanci SEM zajmą się Tobą.

Wystarczy że podasz nam swoje podstawowe dane kontaktowe a nasi konsultanci SEM zajmą się Tobą.

Podaj nam wszystkie wymagane dane abyśmy mogli skonfigurować Ci statystyki.

Zamówienie na Sklep

Zamówienie na Strone

Zamówienie na Pozycjonowanie

Zamówienie na AdWords

Zamówienie na Kampanię do Kuponu AdWords

Zamówienie na Reseller

Zamówienie na Raporty Stat24

Zamówienie na Analytics

Jeżeli masz pytanie, albo pomysł na sklep internetowy opisz to wszystko tutaj. Będą to dla nas cenne wskazówki.

Jeżeli masz pytanie, albo pomysł na stronę opisz to wszystko tutaj. Będą to dla nas cenne wskazówki.

Jeżeli masz pomysł na kampanię, słowa kluczowe na których Ci należy wypisz je wszystkie! Będzie to cenna wskazówka dla naszych specjalistów czego oczekujesz po kampanii.

Jeżeli masz pomysł na kampanię, słowa kluczowe na których Ci należy wypisz je wszystkie! Będzie to cenna wskazówka dla naszych specjalistów czego oczekujesz po kampanii.

Jeżeli masz pomysł na kampanię, słowa kluczowe na których Ci należy wypisz je wszystkie! Będzie to cenna wskazówka dla naszych specjalistów czego oczekujesz po kampanii.


I. Postanowienia ogólne.

Definicje pojęć użytych w regulaminie::
4hosting.pl - serwis należący do 4STUDIO S.A., świadczącej usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, której adresy elektroniczne, siedziba i adres wskazane są pod następującym adresem: http://4hosting.pl/kontakt/.
Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie http://4hosting.pl.
Cennik - cennik usług 4hosting.pl, dostępny pod adresem http://4hosting.pl.
Abonent - podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną)korzystający z usługi w okresie testowym, podmiot który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie usług lub też podmiot, na rzecz którego została zawarta taka umowa.
Usługa:
-usługa świadczona przez 4hosting.pl na rzecz Abonenta, o parametrach określonych w specyfikacji danej usługi,udostępniana przez 4hosting.pl w chwili jej rejestracji lub
- usługa pośredniczenia przez 4hosting.pl w zawarciu umowy o świadczenie usługi przez podmiot trzeci na rzecz Abonenta, w szczególności w zakresie pośredniczenia przy rejestracji domeny na rzecz Abonenta wraz z towarzyszącą obsługą administracyjną i techniczną.
Pakiet ruchu - wyznaczony przez 4hosting.pl i zawarty w specyfikacji określonej usługi limit ruchu, liczony na warstwie IP z i do usługi Abonenta, do wykorzystania w okresie abonamentowym; w skład limitowanego pakietu ruchu wchodzą: dane pobrane z serwera WWW, nagłówki zapytań i odpowiedzi protokołu HTTP oraz transfer generowany przez protokół FTP (serwer FTP), SMTP, POP3
Rejestracja usługi - wypełnienie i akceptacja przez Abonenta formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się z regulaminem oraz innymi postanowieniami stanowiącymi elementy umowy oraz akceptacja ich treści,
Opłata abonamentowa - uiszczane przez Abonenta wynagrodzenie za usługi świadczone na podstawie zawartej umowy, w zakresie określonym umową; wynagrodzenie to nie obejmuje w szczególności kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do usługi, opłat telekomunikacyjnych, bankowych i pocztowych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z usługi, zaprojektowania stron WWW lub konfiguracji systemu komputerowego Abonenta.
Okres abonamentowy - okres rozliczeniowy, za który Abonent dokonał płatności wynagrodzenia 4hosting.pl z góry, określony w ofercie 4hosting.pl;
Rejestrator domen - podmiot zarządzający rejestrem nazw internetowych w domenach określonych na stronie www.iana.org lub inny podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio jest uprawniony do rejestracji i utrzymania domeny.
Domena - unikalny ciąg znaków, który jest lub może zostać zarejestrowany przez rejestratora domen, składający się z obranej nazwy oraz rozszerzenia.
Spam - przesyłana drogą elektroniczną informacja, która nie była przedmiotem zamówienia adresata, np. niezamówiona informacja handlowa.

II. Umowa

1. Zawarcie umowy o świadczenie usług poprzedzone jest rejestracją usługi. Rozpoczęcie świadczenia usługi na rzecz Abonenta (o ile w przypadku danej usługi jest to możliwe), następuje niezwłocznie po akceptacji formularza rejestracyjnego, o czym Abonent zostanie poinformowany na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym, na okres testowy 14 dni. Okres testowy służy zapoznaniu się przez Abonenta z funkcjonalnością danej usługi.
2. Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje z chwilą wpływu na rachunek bankowy 4hosting.pl pierwszej opłaty abonamentowej w pełnej wysokości, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, ofercie ogólnej 4hosting.pl zawierającej cennik i specyfikację usług, w odrębnych regulaminach usług i regulaminach promocji.
4. Wysokość pierwszej opłaty abonamentowej wynika z cennika obowiązującego w dniu rejestracji, zaś w przypadku opłat abonamentowych za kolejne okresy abonamentowe z cennika obowiązującego w 30. dniu przed zakończeniem poprzedniego okresu abonamentowego.
5. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony, jeśli inny okres obowiązywania umowy nie wynika z regulaminu konkretnej usługi lub regulaminu promocyjnego.
6. 4hosting.pl jest uprawnione do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku ze świadczeniem usług i w tym zakresie jego obowiązki i prawa kształtowane będą przez tę ustawę z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204). Abonent ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, nadto ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem bezwzględnych uprawnień 4hosting.pl, które wynikają z ustawy, o której wyżej mowa.
7. W trakcie rejestracji usługi Abonent podaje wymagane przez 4hosting.pl dane, zgodnie z rzeczywistością, do których należą:
- nazwisko i imiona,
- numer PESEL, jeżeli Abonent jest osobą prywatną,
- pełna nazwa firmy oraz numer NIP i Regon, jeżeli Abonent jest przedsiębiorcą,
- adres zamieszkania lub adres siedziby,
- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,
- adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego z Abonentem.
8. 4hosting.pl jest uprawnione do odmowy zawarcia umowy i świadczenia usługi lub też odstąpienia od zawartej już umowy, w przypadku, gdy:
- Abonent poda dane żądane przez 4hosting.pl niezgodnie z rzeczywistością,
- 4hosting.pl uprzednio rozwiązał umowę z Abonentem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Abonent,
- zachodzi uzasadniona obawa, że usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem usługi, w szczególności, gdy będzie wykorzystywana przez Abonenta w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów sprzętowych 4hosting.pl przez innych Abonentów,
- zachodzi obawa, że za pomocą usługi wykonywane będą czynności stanowiące czyny bezprawne, w szczególności przesyłany będzie spam,
9. Z chwilą rejestracji Abonent oświadcza, iż:
- zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia umowy,
- wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które 4hosting.pl zbiera w celu wykonywania zawieranej umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości, a także  wyraża zgodę na  wykorzystywanie jej danych w celach marketingowych.
- został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
- wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany przy zawarciu umowy lub nowy adres wskazany w terminie późniejszym informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez 4hosting.pl, informacji handlowych o nowych usługach 4hosting.pl oraz jej partnerów.

III. Płatności

1. Abonent dokonuje zapłaty pierwszej opłaty abonamentowej w terminie 14 dni od dnia rejestracji, na rachunek bankowy 4hosting.pl. Umowa nie zostaje zawarta, jeśli płatność pierwszej opłaty abonamentowej nie zostanie dokonana do ostatniego dnia terminu wyznaczonego przez 4hosting.pl. W przypadku, gdy opóźniona płatność zostanie dokonana w terminie kolejnych 14 dni po upływie pierwotnego terminu płatności, 4hosting.pl jest uprawniony uznać umowę za skutecznie zawartą od dnia wpłaty opłaty abonamentowej.
2. Datą zapłaty jest zawsze data uznania rachunku bankowego 4hosting.pl pełną kwotą wynagrodzenia. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z dokonaniem płatności, w tym opłaty bankowe i pocztowe, obciążają Abonenta.
3. 4hosting.pl poinformuje Abonenta o konieczności wniesienia kolejnej opłaty abonamentowej, której termin płatności wynosi 14 dni w przypadku upływu okresu abonamentowego oraz 7 dni w przypadku zakończenia okresu abonamentowego w wyniku przekroczenia pakietu ruchu. Pakiet ruchu wygenerowany po przekroczeniu dotychczasowego limitu jest zaliczany na poczet kolejnego okresu abonamentowego.
4. W przypadku braku płatności w zastrzeżonym terminie, 4hosting.pl będzie uprawnione do wstrzymania się z dalszym świadczeniem usługi lub ograniczenia jej funkcjonalności, w tym ograniczenia pakietu ruchu, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Abonenta. Brak płatności w kolejnym terminie 7 dni spowoduje wygaśnięcie umowy z upływem tego terminu. W takim przypadku wszelkie dane wprowadzone przez Abonenta do systemu 4hosting.pl zostaną usunięte, bez ponoszenia przez 4hosting.pl z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Zdanie trzecie par. III pkt. 1 stosuje się odpowiednio.

IV. Świadczenie usług

1. Właściwe świadczenie usług wymaga od Abonenta dostępu do zasobów sprzętowych oraz oprogramowania, określonych w specyfikacji usługi.
2. Abonent może dokonać konfiguracji usługi w zakresie określonym w jej specyfikacji, w szczególności w zakresie wprowadzenia zabezpieczeń innych niż standardowe. 4hosting.pl nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane brakiem dodatkowych zabezpieczeń, jak również za oprogramowanie instalowane przez Abonenta.
3. Abonent nie może korzystać z usługi:
- w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usługi, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych 4hosting.pl przez innych Abonentów,
- w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
- w dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym przesyłania spamu,
- w celu utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści erotycznej oraz rozpowszechniających nielegalne oprogramowanie lub których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez 4hosting.pl,
- w sposób godzący w integralność systemu informatycznego 4hosting.pl.
4. Abonent jest zobowiązany korzystać z usług w sposób, który nie będzie naruszał praw osób trzecich.
5. Zmiana typu usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego wymaga zgody 4hosting.pl i nie powoduje wydłużenia opłaconego okresu abonamentowego oraz zwiększenia pakietu ruchu - w przypadku zmiany usługi na tańszą, jak również spowoduje proporcjonalne przeliczenie ważności usługi według parametrów usługi droższej - w przypadku zmiany na usługę droższą.
6. 4hosting.pl zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Abonent uiścił opłatę abonamentową, o ile nie doszło do naruszenia umowy. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów usługi, Abonent zostanie o tym poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem. 4hosting.pl gwarantuje ciągłość dostarczania usług przez 99 % czasu w każdym miesiącu kalendarzowym objętym opłatą abonamentową.
6. W przypadku, gdy specyfikacja usługi to przewiduje, 4hosting.pl tworzy kopię zapasową danych, z której przywracane są dane w przypadku awarii, według stanu nie późniejszego niż 48 godzin przed awarią.
7. 4hosting.pl gwarantuje Abonentowi możliwość zakończenia korzystania z usługi w każdej chwili, do czego jest niezbędne wypowiedzenie umowy przez Abonenta. Wypowiedzenie jednak nie powoduje zakończenia bytu prawnego umowy, nie podlega także zwrotowi wynagrodzenie przekazane na przez Abonenta na konto 4hosting.pl.
8. Szkoda poniesiona przez Abonenta, za którą 4hosting.pl na podstawie zawartej umowy będzie ponosić odpowiedzialność, nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Abonenta korzyści. Wysokość roszczenia Abonenta nie może przekraczać kwoty rocznej opłaty abonamentowej za świadczenie usługi, która jest przedmiotem roszczenia.
9. W każdym przypadku Abonent ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania i szkody wynikające ze zdarzeń będących wynikiem działań lub zaniechań Abonenta, pozostających w związku z korzystaniem z usług, bez względu na sposób korzystania z usług.

V. Domeny

1. Zawarcie umowy o pośredniczenie w rejestracji domeny oraz o późniejsze świadczenie obsługi administracyjnej i technicznej domeny następuje z chwilą zapłaty przez Abonenta opłaty abonamentowej na rachunek 4hosting.pl. Abonent jest zobowiązany do zapłaty pierwszej opłaty abonamentowej w terminie 14 dni od dnia rejestracji takiej usługi, na rachunek bankowy 4hosting.pl. Opłata ta służy pokryciu przez 4hosting.pl kosztów rejestracji domeny, stanowiąc wynagrodzenie właściwego rejestratora domen oraz pozostałych kosztów związanych z rejestracją. Przed zawarciem umowy 4hosting.pl zapozna Abonenta, na jego życzenie, z treścią regulaminu rejestratora domeny, w formie i w oryginalnej treści udostępnianej przez rejestratora domen. Umowa jest zawierana w odniesieniu do domen o rozszerzeniach wskazanych w cenniku 4hosting.pl.
2. W oparciu o umowę o pośredniczenie w rejestracji domeny, Abonent udziela 4hosting.pl zgody do reprezentowania go przed rejestratorem domen. Abonent jest zobowiązany potwierdzić udzielenie zgody w formie i terminie wymaganym przez 4hosting.pl. Zakres umocowania obejmuje wszelkie czynności zmierzające do zarejestrowania domeny w imieniu Abonenta, w tym możliwość przekazywania w niezbędnym zakresie rejestratorowi domeny danych osobowych Abonenta, zgodnie z wymogami rejestratora domeny. Jeżeli dany rejestrator domen wymaga bezpośredniej rejestracji domeny przez Abonenta, 4hosting.pl niezwłocznie zawiadomi o tym Abonenta. Informacje na ten temat dostępne są na stronach internetowych 4hosting.pl.
3. Rozpoczęcie procesu rejestracji domeny następuje z chwilą uiszczenia przez Abonenta opłaty abonamentowej lub w innym momencie wynikającym z zasad określonych przez rejestratora domen.
4. O ile będzie to możliwe, 4hosting.pl stworzy możliwość rezerwacji domeny (rezerwacji nazwy), na warunkach określonych przez rejestratora domen, jednakże bez możliwości korzystania z domeny w okresie trwania rezerwacji oraz bez gwarancji zarejestrowania zarezerwowanej domeny. Możliwość rezerwacji domeny jest uzależniona od udostępnienia takiej funkcjonalności przez rejestratora domen. 4hosting.pl ponosi odpowiedzialność za ewentualną niemożność zarejestrowania zarezerwowanej domeny jedynie wówczas, gdy niemożność ta jest wynikiem czynności zawinionych przez 4hosting.pl.
5. W przypadku, gdy:
- nazwa domeny jest już zarejestrowana lub zarezerwowana,
- w stosunku do nazwy domeny prowadzone jest wcześniej wszczęte postępowanie rejestracyjne,
- Abonent poda nieprawidłową składnię domeny, niepełne lub nieprawdziwe dane,
- nazwa domeny jest nazwą województwa, powiatu lub gminy, a wnioskującym o rejestrację nie jest uprawniony organ administracji rządowej lub samorządowej,
- wniosek o rejestrację domeny jest niekompletny i wymaga uzupełnienia ,
- z innych, niezależnych od 4hosting.pl przyczyn, rejestracja jest niemożliwa,
4hosting.pl odmówi świadczenia usługi, co będzie jednoznaczne z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy.
6. Abonent ma pełne prawo dysponowania domeną. 4hosting.pl zobowiązuje się do realizowania dyspozycji Abonenta w zakresie zarządzania domeną, zgłaszanych w formie pisemnej lub za pomocą mechanizmów dostępnych on-line, za podaniem danych autoryzacyjnych. Do czasu rozpoczęcia korzystania przez Abonenta z domeny, 4hosting.pl będzie uprawnione, w zamian za utrzymywanie domeny na swoich serwerach, do umieszczenia pod adresem domeny informacji lub reklam, o treściach zgodnych z obowiązującym prawem.
7. 4hosting.pl ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną Abonentowi szkodę spowodowaną zawinionym dokonaniem błędnych zmian w zakresie dysponowania domeną.
8. 4hosting.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
- zablokowanie, zajęcie przez inny podmiot lub usunięcie domeny, w tym wskutek nieuregulowania przez Abonenta opłaty abonamentowej,
- rejestrację domeny w złej wierze,
- zgłoszenie roszczeń do danej domeny przez inny podmiot,
- dokonanie zmian w konfiguracji domeny, usunięcie domeny przez podmiot nieuprawniony, w szczególności poprzez utratę przez Abonenta danych autoryzacyjnych do domeny.
9. 4hosting.pl nie pobiera osobnego wynagrodzenia za czynności związane z obsługą administracyjną i techniczną domeny, chyba, że regulamin danego rejestratora domen lub regulamin konkretnej usługi bądź regulamin promocyjny stanowi inaczej.
10. Techniczne zmiany w konfiguracji domeny, w tym w szczególności wydelegowanie domeny do innego dostawcy nie jest jednoznaczne z odwołaniem zgody do reprezentowania Abonenta przed rejestratorem domen, chyba, że strony postanowią inaczej. Zgoda taka przestaje obowiązywać z chwilą:
- wyrejestrowania domeny,
- odwołania zgody przez Abonenta, w szczególności w następstwie udzielenia zgody innemu podmiotowi posiadającemu stosowne uprawnienia i możliwości do wykonywania działań o zakresie odpowiadającym dotychczasowej zgodzie 4hosting.pl lub przekazania jej bezpośrednio rejestratorowi domen (transfer domeny),
- zrzeczenia się praw wynikających ze zgody przez 4hosting.pl,
- wypowiedzenia lub rozwiązania umowy zawartej pomiędzy 4hosting.pl i Abonentem.

VI. Reklamacje

1. Reklamacja składana przez Abonenta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
- Abonenta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
- nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy,
- przedmiot reklamacji,
- okoliczności uzasadniające reklamację.
2.Reklamacja winna zostać przesłana pod adresem 4hosting.pl, wskazanym w regulaminie.
3. 4hosting.pl rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Abonentowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.

VII. Postanowienia końcowe

1. Każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności wskazywania przyczyny. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej. Prawo do wypowiedzenia umowy przez Abonenta może zostać ograniczone czasowo postanowieniami regulaminu świadczenia konkretnej usługi i/lub postanowieniami regulaminu promocyjnego.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej 4hosting.pl i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z 4hosting.pl.
3. 4hosting.pl może w trakcie trwania umowy wydać nowy regulamin świadczenia usług albo dokonać zmiany treści regulaminu lub regulaminów konkretnych usług, m.in. w przypadku:
- dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usługi albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,
- zmiany warunków technicznych świadczenia usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
- zmiany warunków świadczenia usług innych podmiotów, w szczególności rejestratorów domen,
- zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do świadczenia usług dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń,
- wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,
- zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych 4hosting.pl, w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne,
- zmiany podmiotu świadczącego inną usługę, w szczególności rejestratorów domen,
- zmian formalno-organizacyjnych po stronie 4hosting.pl.
4. O dokonanej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu 4hosting.pl zawiadomi Abonenta, przesyłając mu, na wskazany 4hosting.pl podczas
rejestracji adres poczty elektronicznej odnośnik do strony www zawierającej nowy regulamin lub wprowadzane zmiany.
5. Nowy regulamin lub zmiana dotychczasowych regulaminów wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronie http://4hosting.pl, o ile Abonent, po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią nowego regulaminu lub zmian, nie wypowiedział umowy do końca upływu tego terminu.
6. Do umów zawartych z 4hosting.pl zastosowanie znajduje polskie prawo.
Oświadczam, iż przeczytałem oraz zaakceptowałem warunki regulaminu
I. Postanowienia ogólne
1. Definicje użyte w niniejszym regulaminie, oznaczają:
1.4hosting.pl - serwis należący do 4STUDIO S.A., świadczącej usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, którego adresy elektroniczne, siedziba i adres wskazane są pod następującym adresem: http://4hosting.pl/kontakt/.
2.regulamin - niniejszy regulamin, ustalony w wykonaniu art. 8, ust. 1, p. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204)
3.usługa - usługa polegająca na instalacji konta statystyk stat24 dla witryny Klienta.
4.raport - dokument elektroniczny w formacie pdf, tworzony na podstawie danych źródłowych witryny, zawierający podsumowanie podstawowych wskaźników, tworzony nie częściej niż raz na miesiąc kalendarzowy dla danej witryny,
5.cennik - cennik usług świadczonych drogą elektroniczną, dostępny na witrynie www.4hosting.pl
6.opłata - wynagrodzenie należne 4hosting.pl z tytułu świadczenia usługi drogą elektroniczną, zgodnie z cennikiem, płatne z góry za sześć (6) lub dwanaście (12) miesięcy świadczenia usługi, oraz uzależnione od liczby odsłon rejestrowanej przez usługę na obsługiwanej witrynie, 6.opłata za raport - wynagrodzenie należne 4hosting.pl w ramach świadczenia usługi drogą elektroniczną, zgodnie z cennikiem,
7.Klient - podmiot zlecający 4hosting.pl świadczenie usługi, będący osobą prawną, osobą fizyczną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, która zawiera lub na rzecz której została zawarta umowa o świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową,
8.witryna - zbiór stron www umieszczonych pod wspólnym adresem domenowym, połączonych ze sobą hiperłączami, na których świadczona jest usługa; witryna to co najmniej jedna strona www.
9.interfejs - aplikacja internetowa dostępna po zalogowaniu się na stronach internetowych www.stat24.com umożliwiająca administrowanie statystykami stat24 i przeglądanie statystyk;
10.skrypt zliczający - kod napisany w języku JavaScript, przeznaczony do umieszczania w kodzie stron witryny, spełniający funkcję narzędzia do zdalnego gromadzenia danych źródłowych w zakresie świadczenia usługi,
11.dane źródłowe - informacje o ruchu na witrynie gromadzone przez skrypt zliczający,
12.rejestracja usługi - zdarzenie polegające na wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracyjnego umieszczonego na witrynie www.4hosting.pl oraz kliknięciu przycisku "rejestruj", w wyniku którego na podany adres e-mail przesłana zostanie wiadomość zawierająca potwierdzenie dokonania rejestracji usługi.
13.Statystyki stat24 – usługa polegająca na prowadzeniu statystyk oglądalności witryny internetowej, udostępniana przez stat24 zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej www.stat24.com; statystyki dostępne są za pośrednictwem interfejsu;
14.Okres abonamentowy – czas na który wykupowane są statystyki stat24, może być to pół lub rok.
15.Stat24 - podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną, będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą stat24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ostrobramskiej 75C, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy. XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000205129, posługującą się numerem NIP: 522-27-23-405, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 PLN,
2. Zawarcie umowy, czas trwania, wypowiedzenie umowy
1.Dla celu zawarcia umowy, Klient podaje przy rejestracji następujące dane, oraz poświadcza, że dane te są prawdziwe:
1.nazwisko i imiona,
2.pełna nazwa firmy oraz numer NIP, jeżeli Klient jest przedsiębiorcą,
3.adres zamieszkania osoby fizycznej lub adres siedziby osoby prawnej,
4.adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,
5.adres e-mail.
2.Zawarcie umowy poprzedzone jest rejestracją witryny w związku z wybranym rodzajem statystyk stat24 oraz okresem testowym, trwającym czternaście (14) dni, licząc od dnia rejestracji usługi.
3. Z chwilą dokonania rejestracji, Klient oświadcza, że:
1.zapoznał się z treścią regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną,
2.wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.
3.wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które 4hosting.pl zbiera w celu wykonywania zawieranej umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości, a także  wyraża zgodę na  wykorzystywanie jej danych w celach marketingowych.
4. został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
5. wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany przy zawarciu umowy lub nowy adres wskazany w terminie późniejszym informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez 4hosting.pl, informacji handlowych o nowych usługach 4hosting.pl oraz jej partnerów.
4. Zawarcie Umowy.

1.Zawarcie umowy o świadczenie usługi następuje w momencie zaksięgowania kwoty równej wysokości opłaty za wybrany okres świadczenia usługi na rachunku bankowym 4hosting.pl.
2.Jeżeli opłata nie wpłynie na rachunek bankowy 4hosting.pl w terminie czternastu (14) dni od dnia rejestracji usługi, dostęp do interfejsu zostanie zablokowany. Jeżeli w terminie czternastu (14) dni od dnia zablokowania dostępu do interfejsu opłata nie wpłynie na rachunek bankowy 4hosting.pl, umowę uważa się za niezawartą, dane źródłowe zebrane od dnia rejestracji usługi zostaną usunięte, a zbieranie danych przez skrypty zliczające związane z usługą zostanie wyłączone. 4hosting.pl nie pobiera opłat za okres testowy oraz za okres, kiedy dostęp do interfejsu był zablokowany w związku z nieotrzymaniem opłaty.
3.Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
5. Sposób realizacji usługi (wykonanie umowy)
1.Po zarejestrowaniu usługi, Klient otrzyma na adres email nazwę użytkownika i hasło.
2.Aby rozpocząć realizację usługi, Klient musi umieścić w kodzie źródłowym strony głównej witryny skrypt zliczający, dostępny w interfejsie po zalogowaniu. Poprawna realizacja usługi wymaga umieszczenia skryptów zliczających w kodzie źródłowym każdej strony mającej być objętą usługą, należącej do obsługiwanej witryny.
3.W celu skorzystania ze statystyk w pełnym zakresie, w szczególności dla uzyskania dostępu do rezultatów statystyk za pośrednictwem interfejsu, Klient musi dysponować:
1.komputerem, za pośrednictwem którego Klient będzie korzystał z interfejsu, który musi spełniać co najmniej następujące wymagania techniczne: system operacyjny, przeglądarka internetowa w najnowszej wersji, Flash Player w najnowszej wersji,
2.łączem internetowym podłączonym do komputera, o przepustowości co najmniej 128 kb/s.
4.Statystyki stat24 nie będą rejestrować odsłon stron witryny wygenerowanych przez użytkowników witryny, których przeglądarka internetowa będzie miała wyłączoną obsługę języka javascript.
5.4hosting.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty powstałe w związku z korzystaniem z przedmiotów i usług, o których mowa w p. 8, w tym za zakup sprzętu, oprogramowania lub za opłaty związane z korzystaniem z łącza internetowego.
6. Raporty
1.W ramach usługi możliwe jest zakupienie raportu. Złożenie zamówienia na raport następuje przez wypełnienie oraz zatwierdzenie formularza rejestracyjnego.
2.Raporty dostarczane są w terminie do czternastego (14) dnia miesiąca następującego po miesiącu będącym przedmiotem Raportu.
3.Do wnoszenia opłaty za raport stosuje się odpowiednie postanowienia rozdz. V regulaminu.
7. Płatności
1.Płatności dokonywane są na podstawie faktur pro-forma wysyłanych na podany podczas rejestracji adres e-mail.
2.Termin płatności pierwszej faktury wystawionej w wyniku rejestracji usługi wynosi czternaście (14) dni, liczonych od dnia rejestracji usługi.
3.Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o obowiązku wniesienia opłaty za kolejny okres świadczenia usługi na dwadzieścia jeden (21) przed końcem okresu abonamentowego.
4.Termin płatności w przypadku przedłużenia okresu świadczenia usługi równy jest dacie upływu okresu, na który wykupiona została usługa.
5.Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o obowiązku wniesienia opłaty z tytułu przekroczenia progu odsłon w bieżącym okresie świadczenia usługi w następujących przypadkach:
1.w przypadku korzystania z usługi Optimum i OptimumPLUS, gdy liczba odsłon na koncie w dwóch (2) kolejnych miesiącach przekroczy wykupiony limit odsłon
2.w przypadku korzystania z usługi Biznes i BiznesPRO, gdy średnia liczba odsłon z trzech (3) ostatnich miesięcy przekroczy wykupiony limit odsłon
6.Termin płatności w przypadku wykupienia kolejnego progu odsłon wynosi siedem (7) dni od momentu wystawienia FV.
7.Wypowiedzenie umowy przez Klienta przed upływem okresu świadczenia usługi nie powoduje obowiązku zwrotu niewykorzystanej części opłaty. Wypowiedzenie umowy przez Konsumenta powoduje zwrot w kwocie proporcjonalnej do niewykorzystanej liczby odsłon w zakresie poprawnie opłaconej liczby odsłon.
8.Usunięcie skryptów zliczających z kodu źródłowego stron witryny nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy oraz nie skutkuje zobowiązaniem do zwrotu niewykorzystanej części opłaty wobec Konsumenta.
9.Jeżeli opłata należna z tytułu upływu opłaconego okresu świadczenia usługi lub z tytułu przekroczenia progu odsłon nie zostanie wniesiona w terminie, 4hosting.pl ma prawo zablokować dostęp do interfejsu do czasu wniesienia opłaty. Jeżeli opłata nie zostanie wniesiona w terminie dwudziestu jeden (21) dni od dnia upływu terminu płatności, umowę uważa się za wypowiedzianą przez Klienta ze skutkiem natychmiastowym.
10.Poprawnie opłacony kolejny okres rozliczeniowy rozpoczyna bieg od dnia następującego po zakończeniu ostatniego okresu rozliczeniowego, bez względu na datę wniesienia opłaty.
11.Datą wniesienia opłaty jest zawsze data zaksięgowania należnej kwoty na rachunku bankowym 4hosting.pl. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z dokonaniem płatności, w tym opłaty bankowe i pocztowe, obciążają Klienta.
12.Faktura VAT wystawiona zostanie w terminie siedmiu (7) dni od dnia wniesienia opłaty.
13.Klient upoważnia 4hosting.pl do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.
8. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi
1.Aby usługa mogła być realizowana poprawnie, statystyki stat24 zapisują na dysku użytkownika witryny (odwiedzającego) krótki plik tekstowy (dalej zwany "cookie"), zawierający unikatowy identyfikator komputera, z którego korzysta użytkownik. Cookie nie zawiera danych, pozwalających zidentyfikować użytkownika danego komputera, w związku z czym nie stanowi danej osobowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Niektóre systemy zabezpieczeń, wykorzystywane w komputerach domowych i biurowych, mogą zidentyfikować cookie jako program śledzący użytkownika.
2.Klient ma obowiązek poinformować użytkowników witryny, na której usługa jest używana, o wykorzystywaniu mechanizmu cookie, oraz o możliwości wyłączenia obsługi cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej lub o możliwości skorzystania z usługi, polegającej na umieszczeniu na dysku użytkownika witryny cookie, które spowoduje, że żadne cookie zawierające identyfikator komputera nie będzie umieszczane na dysku użytkownika witryny przez usługę realizowaną przez stat24 (tzw. "opt-out cookie"). Sposób skorzystania z „opt-out cookie” opisany został pod adresem www.stat24.com/pl/optout.
9. Prawa i obowiązki 4hosting.pl
1.4hosting.pl zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym lub okresowego zablokowania dostępu do interfejsu, do czasu usunięcia przyczyn, w przypadku:
1.zainstalowania skryptów zliczających na witrynie zawierającej treści niezgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz normami obyczajowymi,
2.dokonania przez Klienta jakichkolwiek, nieautoryzowanych przez stat24, zmian w skryptach zliczających,
3.naruszenia podczas rejestracji albo w związku z korzystaniem z usługi praw osób trzecich lub przepisów powszechnie obowiązujących,
4.korzystania z usługi w sposób godzący w integralność i sprawność systemu usługi, w tym prowadzenia działań zmierzających do zafałszowania statystyk wskutek automatycznego wywoływania odsłon na obsługiwanej witrynie,
5.podania nieprawdziwych danych identyfikujących klienta podczas rejestracji usługi,
6.jeżeli 4hosting.pl uprzednio rozwiązał umowę z Klientem w związku z okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi Klient.
10. Prawa Stat24
1. stat24 ma prawo dokonywać uaktualnień zasobów technologicznych służących do realizacji usługi i zablokować dostęp do interfejsu na 2 godziny zegarowe między 6 a 12 w każdą środę tygodnia.
2. stat24 ma prawo do zablokowania zbierania danych przez skrypty zliczające używane przez Klienta niezgodnie z ich przeznaczeniem.
3. stat24 ma prawo do:
1.wykorzystania adresu strony internetowej Klienta na swojej liście referencyjnej,
2.wykorzystania danych źródłowych gromadzonych w trakcie świadczenia usługi do celów analiz dotyczących całego Internetu lub jego wybranej części; dane prezentowane będą zawsze w postaci zagregowanej, nie pozwalającej na odróżnienie pojedynczego źródła danych.
4. O ile Klient wyraził na to zgodę podczas rejestracji, stat24 ma prawo do prezentacji i publikacji wyników oglądalności witryny korzystającej z usługi na stronie www.stat24.com/pl/ranking, w kategorii wskazanej przez Klienta podczas rejestracji, jak również w zestawieniu ogólnym.
9. Odpowiedzialność
1.4hosting.pl nie odpowiada za zakłócenia w realizacji usługi spowodowane nieprawidłowym rozmieszczeniem skryptów zliczających na witrynie lub w kodzie źródłowym stron witryny lub spowodowanych korzystaniem z interfejsu niezgodnie z zaleceniami umieszczonym w dokumentacji użytkowej usługi.
2.4hosting.pl nie odpowiada za szkody spowodowane ujawnieniem przez Klienta hasła dostępowego do interfejsu osobom trzecim.
3.W przypadku powstania szkód, za które odpowiedzialność ponosi 4hosting.pl, odpowiedzialność ta nie będzie obejmować utraconych korzyści oraz nie będzie przekraczać równowartości rocznej opłaty wniesionej przez klienta z tytułu świadczenia usługi.
4.Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za swoje działania lub zaniechania podjęte w oparciu o rezultaty świadczenia usługi.
10. Postępowanie reklamacyjne
1.Reklamacja składana przez Klienta, w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz powinna zawierać:
1.imię, nazwisko lub nazwę (firmę) Klienta, adres pocztowy, nazwę konta pod którym zarejestrowano usługę lub adres domenowy witryny i datę rejestracji usługi,
2.rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy,
3.treść i uzasadnienie reklamacji oraz oczekiwane od stat24 działania w związku z tą reklamacją.
2.Reklamacja winna zostać przesłana na adres pocztowy stat24, wskazanym w regulaminie oraz dostępny na witrynie www.stat24.com .
3.Prawidłowo złożona reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie czternastu (14) dni od daty otrzymania pisma przez stat24. Klient poinformowany zostanie na piśmie o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji, uzasadnieniu, oraz podjętych działaniach.
12. Postanowienia końcowe
1.W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i innych ustaw.
2.4hosting.pl zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Zmiany wchodzą w życie jedenastego (11) dnia po wysłaniu do Klienta na adres email informacji o zmianach w regulaminie, o ile Klient po umożliwieniu mu zapoznania się z nowym regulaminem nie wypowiedział umowy. Zmiany w regulaminie oznaczone zostaną w sposób nie budzący wątpliwości.
3.Aktualna wersja regulaminu dostępna jest w każdym czasie do wglądu na witrynie www.4hosting.pl .
4.Pierwszeństwo przed postanowieniami regulaminu mają w szczególności obowiązujące przepisy dotyczące praw Konsumenta.
5.Umowy zawierane z 4hosting.pl podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich.
Oświadczam, iż przeczytałem oraz zaakceptowałem warunki regulaminu
 I.Postanowienia ogólne.
Definicje pojęć użytych w regulaminie:
4hosting.pl - serwis należący do 4STUDIO S.A., świadczącej usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem dostępnym na stronie http://www.4hosting.pl/register/wyswietl/283/regulamin.html oraz z postanowieniami niniejszego regulaminu, której adresy elektroniczne, siedziba i adres wskazane są pod następującym adresem: http://4hosting.pl/kontakt/.
Abonent - podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną) korzystający z usługi hostingowej 4hosting.pl
Usługa - usługa instalacji i konfiguracji statystyk Google Analytics świadczona przez 4hosting.pl na rzecz Abonenta na stronie www.
Strona www – strona internetowa należąca do Abonenta, utrzymywana na serwerze wirtualnym zarejestrowanym i opłaconym w serwisie 4hosting.pl.
Adres e-mail autoryzacyjny - adres poczty elektronicznej, na którym zarejestrowane jest konto Abonenta w serwisie 4hosting.pl
Google Analytics – usługa śledzenia ruchu na stronach internetowych oferowana przez Google na podstawie regulaminu: http://www.google.com/analytics/pl-PL/tos.html
Kod śledzący statystyk Google Analytics - Integralny fragment kodu html generowany przez Google Analytics, wprowadzany do kodu strony www i niezbędny do śledzenia ruchu na stronie www.
II. Usługa
1. Charakterystyka Usługi
Usługa wdrożenia oraz konfiguracji statystyk Google Analytics jest usługą darmową dla każdego Abonenta, który zarejestrował i opłacił w serwisie 4hosting.pl usługę serwera wirtualnego oraz zgłosił chęć skorzystania z usługi w ciągu trzydziestu dni od zakupu usługi hostingowej (od momentu uiszczenia opłaty).
2. Zamówienie usługi
Zamówienie usługi odbywa się droga poczty elektronicznej. Z autoryzacyjnego adresu e-mail na adres statystyki@4hosting.pl należy przesłać informacje o chęci skorzystania z usługi, w tym z informacjami o których mowa w rozdziale II podpunkt 3.8 oraz wraz ze szczegółowym opisem wymaganych ustawień statystyk Google Analytics o których mowa w rozdziale II podpunkcie 4.1
3. Usługa wdrożenia
3.1 Wdrożenie statystyk Google Analytics wymaga utworzenia na rzecz Abonenta konta Google.
3.2 Abonent oświadcza, że zapoznał się oraz akceptuje warunki korzystania z serwisów Google http://www.google.pl/accounts/TOS?hl=pl oraz upoważnia 4hosting.pl do założenia w jego imieniu konta Google.
3.3 Konto Google zostanie założone z użyciem adresu e-mail autoryzacyjnego, podanego w serwisie 4hosting.pl.
3.4 Konto Google wymaga aktywacji, poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, który zawierać będzie wiadomość elektroniczna przesłana z Google bezpośrednio na adres e-mail autoryzacyjny Abonenta. Abonent zobowiązuje się do dokonania aktywacji konta.
3.5 Nie aktywowanie konta Google przez abonenta równa się rezygnacji z usługi.
3.6 4hosting.pl zobowiązuje się do przesłania hasła dostępowego do konta Google na adres e-mail dla którego stworzone zostanie konto Google.
3.7 Abonent oświadcza, iż zapoznał się oraz akceptuje warunki korzystania ze Statystyk Google Analytics http://www.google.com/analytics/pl-PL/tos.html oraz upoważnia 4hosting.pl do założenia w jego imieniu Statystyk Google Analytics.
3.8 Abonent składając zamówienie założenia usługi ma obowiązek podać:
a) nazwę konta (login) konta Abonenta w serwisie 4hosting.pl;
b) nazwę domeny strony www, dla której Abonent chce założyć statystyki Google Analytics
c) login i hasło do serwera ftp strony, dla której Abonent chce założyć statystyki Google Analytics
d) ustawienia konfiguracyjne statystyk, o których mowa w pkt. 4.1
3.9 Abonent upoważnia 4hosting.pl do zalogowania się na serwer ftp, a także zgadza się na ingerencję 4hosting.pl w pliki jego strony www i umieszczenie kodu śledzącego Google Analytics.
4 Specyfikacja usługi konfiguracji
4.1Usługa konfiguracji statystyk Google Analytics ograniczona jest do konfiguracji:
a) menedżera użytkowników
b) menedżera filtrów
c) celów oraz ścieżek konwersji (łączna ilość celów i ścieżek konwersji nie może przekroczyć czterech )
4.2 Usługa ograniczona jest jedynie do powyższych trzech działów i nie podlega rozszerzeniu.
5 Okres realizacji usługi
5.1 Abonent może dokonać zamówienia usługi w ciągu 30 dni dni od zakupu usługi hostingowej
5.2 Od momentu przesłania zamówienia Abonent ma siedem dni usługi na dokonywanie drogą e-mailową zmian w zamówionych ustawieniach konfiguracji. Po tym okresie wszelkich zmian będzie mógł dokonywać samodzielnie po zalogowaniu się na swoje konto statystyk.
6. Postanowienia końcowe
6.1 Abonent oświadcza, iż nie będzie żądał dokonywania przez 4hosting.pl zmian w ustawieniach Google Analytics, przedstawionych do wprowadzenia po upływie po upływie siedmiu dni od dokonania zamówienia usługi.
6.2 4hosting.pl nie odpowiada za błędy powstałe w wyniku ingerencji Abonenta w zainstalowany na stronie www kod śledzący.
6.3 4hosting.pl nie odpowiada za błędy powstałe na stronie Abonenta spowodowane prawidłowym umieszczeniem kodu śledzącego statystyk Google Analytics
6.4 Abonent oświadcza, iż nie będzie rościł prawa do odszkodowania za błędy na stronie spowodowane prawidłowym umieszczeniem kodu statystyk Google Analytics
6.5 Abonent zgłaszając drogą poczty elektronicznej na adres statystyki@4hosting.pl chęć skorzystania z usługi, oświadcza iż przeczytał oraz akceptuje warunki Regulaminu Instalacji oraz Konfiguracji Statystyk Google Analytics.
Oświadczam, iż przeczytałem oraz zaakceptowałem warunki regulaminu